COLOR SPA

Ludzie żyją w rutynowym świecie, praca rządzi ich życiem. Moment tworzenia sztuki, malowania może być momentem, który ich wyswobadza. Kreacja dodaje spełnienia, satysfakcji. Sztuka pozwala czuć się odrębnym, innym. Stać się bardziej indywidualnym. To także powrót do podstawowych, pierwotnych czynności - to bardzo proste. Każdy może czerpać korzyści ze sztuki, ale zwłaszcza ci, którzy zagubili się w bodźcach współczesnej cywilizacji. Color Spa oferuje kreatywność osobom wykonującym mało kreatywne prace. Malowanie pozwala być sobą, daje swobodę wypowiedzi, której możesz nie doświadczać w codziennej rutynie. Każde pociągnięcie pędzla jest jak krok taneczny - malowanie, jeśli robisz to z miłością i przekonaniem, jest jak choreografia: sam ruch dłoni jest delikatny lub szorstki, decydujący czy pełen wachania. Tworzy energię, którą emanuje z obrazu.  Wszyscy ludzie, którzy pokonują codzienne wyzwania potrzebują chwilowej ucieczki. 

Color Spa właśnie to oferuje.

COLOR SPA

People live in a routine world, repeating activities, their work rules their life and becomes a system. The moment of creating art, of painting can be the moment that frees them. Creation would add fulfilment, satisfaction while work too often doesn’t bring satisfaction. Art allows a person to feel distinct, different. To become more of an individual. It is also a return to basic, primal activities – it’s very simple. Everyone can benefit from art, but especially those lost in the stimuli of the modern civilization. Color Spa offers creativity for people in non-creative jobs. Painting enables you to be yourself, gives you the freedom of expression you might lack in your daily routine. Each brush stroke is like a dance step – the act of painting, if you do it with love and conviction, is like choreography: the very motion of your hand is delicate, gentle, or brusque, decisive and creates an energy that will emanate from the final work. Everyone, and especially people who are overcoming some challenges, have need an outlet.

Color Spa offers precisely that.

Katarzyna Jerzak 2014